Kazmi Elecom Forum

Full Version: COF IC List
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
COF (Chip On Film) IC List:

MT3220A-VA
8157-CC505
MT3725VB
S6C2T91-51U
LS0610BH1-C1LX
NT39992H-C1279C
LS0610BH1-C2LX
NT65065H-C02U2A
8157-CCYOHC
8656-HC502
S6C2T98-30U
NT61702H-C6801A
8157-RCY60
NT39985H-C02R9A
NT39941H-C02Q6A
LS0896BD3-C5SX
NT39828H-C52B3A
MT3728VC
RM92150FE-0A9
CXD3846F-6
MT3179A-VC
NT39538H-C1272A
S6C27A9-58
NT39892H-C12E2A
SSD3258UR1(LH16DD07)
5223-FCBQU
8656-FCYOB (NT39538H-C1272A)
NT39986H-C5255A
NT61207H-C6802A
NT39504H-C02E8C
S6CG220-52B
CXD3840F-4
LS08S6HT3-C3LS (MT3728VC)
RM92165FG-OCJ
RM92313FB-80M
NT39565H-C5263A
8157-CCYOHD
NT39986H-C5285A
S6C274J-56U
S6C2BD1-56U
CXD3840F-3 (215C68UL)
RM92161FE-OBO
5237 - ACBOM
D160418ANL-054-C1(RM92165FC-OCC)
RM92312FC-80D
NT39980H-C5266A
NT39988H-C02P2A
NT65905H-C027BA
S6C27A9-51
S6C2774-82B
S6C2B71-52
NT39985H-C02M4A
RM92370FB-801
RM92165FC-OCC
8157-RCY88
RM92161FF-OCO
NT39980H-C5262A
D160038NL-053 1
S6C277J-51
8159-CCBQ1
8656-MCY61
DB7501-FD02S
NT39567H-C5286A
RM92150FB-095
ILI3102K6CB1-S
LS0610B1H-C1LX
MT3202-VB
LS08S2SHESH1-C6LX
RM9216DFF-OFA
ILI3105K5CD1
MT3173VF
NT39530H-C5203A
8159KCBR8
RM91340FA-901
S6C274J-51U
MT3179AVA
NT3957H-C5251A
D160994NL-051
NT39892H-C12E7A
NT39892H-C12H5C / F
RM92170FC-OBT
RM92A31FA-908
Kazmi Elecom
S6C2732-51B
HX8157-NCA03
LS08S6HEH1-C6LX
NT39980H-C5271B
NT39567H-C5251A
NT39833H-C6511B
NT39986H-C5265A
S6C2B91-59
MT3717A -VC
LH163Y02
LS08S2SHEDD1-C4LX
DB7897B - FT08M
D160259NL-053-006
NT39567H-C5284A
NT39935H-C5207A
D160418ANL-057-C1
DB7501-FD03S
DB7500-FD07SB
NT39988H-CO2Q7A
DB7841B-FT03M
MT2320A-VA
NT39538H-C1272B
S6C2792-52
DB7893-FT01M
DB7893-FT11M
8157-KC514
D160998NL-054-C1
ILI5381M2AB1
LH165V08
LH16DD07(SSD3258UR1)
DB7500-FD05SB
RM76153FJ-OAI
D160998NL-053
NT39980H-C5256A
MT3166BVD-PH89
MT3213C-VK
NT39986H-C5248A
NT39986H-C5256A
NT39992H-C1279A
RM92165FK-0CU
S6C277J-57 ( S6C277J-51)
SSD3239UR4
Kazmi Elecom
8658-BCBJV
NT39656H-C0773A
NT61804H-C6520A/A
RM92160FE-OAD
8656-MC607
DB7893-FT05M
LS08S2SHEASH1-C1LX
SS8310-C1LX
S6C2T94A01-64U
DB7897B-FT08M
NT39810H-C5212A
S6C2B91-52()
8033-GCYOTB
DB7897-FT04M
S6C2B41-52
MT3166VC
VHILS0327B6-2L
LS08S2SHESH1-C1LX or LS08S2SHEASH1-C1LX
8157-RC563
8157-RCBRG
D160958NL-053
RM9216DFK-0FR
RM927A1FF-61B
S6C277A-56
8656-JCU68
CXD3841F-2
DB6894-FS06M(S6C2T94A01-61U)
DB7899-FL02U
MT3213C-VA
NT39386H-C0265A
NT39567H-C5251B(NT39567H-C5251A)
NT39992H-C1279A(NT39992H-C1279C)
RM92165FG-OCL
S6C2774-54U
S6C2778-51
S6C2LD1-58U
S6CG236-63
S8481B-C1LV
SS6387-C3LS
SS8303A-C2SS
NT39988H-C02R5A
8033-CCCBQ
www.kazmielecom.com
8157-RC571
8159-ACB03
8159-CCBQG
D160259NL-051001
ILI3105K6CB1-D(ILI3105K6CB1-S)
MT3228A-VG
NT39810H-C5225A
NT39828H - C5275A
NT39935H-C5254A
RM76370FC-80K
RM92160FE-OAD/NT39981H-C02J5C
RM92165FM-0E9
RM9216AFB-ODB
S6C277G-53U
S6C2T91-52U
RM91130FL-0B4
8157-CCBP4
8157-CCYOHE
8157-RC606
LS08S6HEASH2-C1LX
NT65001BH-CO2Q2B
LS08S2SHEH1-C4LX
MT3155-HFL87
NT39389H-C0255A
NT3956H-C5253A
NT39918H-CO2M2A
NT39935H-C5227A
NT39941DH-C02S8A
SS6302-C1LS
NT39759H-C12E3C
RM76320FB-61A
8020-MCBHK
8160-BC558
D160994NL-054
LH163Y06
LS08S2M4-C1LS
NT39565H-C5253A
NT39860H-C6519A
RM76160FA-ODF
RM91C30FB-F04
RM92160FG-0AF
RM92165FH-OCL
Forum.kazmielecom.com
LH165V06
LS08S6HEASH2A-C1LX
MT3179BVF
NT39981H-C02J1C
NT65065H-C02U8A
SS6302B-C1LX
SS6304-C1LB
SS6398H-C2LX
SS8310-C2LX
NT39522BH-CO2H7C
RM92163FD-0BY
S8481-C2LV
LS0605D1-C7LS
D160416NL-051 -001
DB7894E-FL15X
LS08S6HEASH3-C4LX
MT3725VC/VJ
MT3728VB
RM76112FD-032
8157-HCBPS
LH16DD07
SS6490P-C4LS
8033-GCY0TB
8157-CCBPV
D160994NL-051 **RP** D160994NL-054
DB6896-FL14X
MT3173VF
MT3202-VA
NT39985H-C02PIA
S6C2772-52
8157-RCYAK
LS0306M2-C1LX
LS0610H2-C8LM
LS08S2D1-C3LX
LS08S2HEHX1-C4LX
MT3166BV - PH89
MT3228-VH
NT39892H-C12H5B (NT39892H-C12H5F)
NT39931H-C02F7A
NT39941DH-C02R8A
NT39941H-C0217B
NT39985H-C02L1A
Kazmi Elecom
NT39986H-C5267A
NT39992H-C1279B
RM76153FL-0C1
RM76311FC-805
RM92370FC-819
SS6398-C1SS
SS6480-C1SS
SS8301-C7LS
SS8303C-C1LX
SS8303H-C2SS
SS8402-C6LS
SS8482-C1lV
5114-ACS27B
5253-ACBPQ
5276-ACBR6
8021A-CBD6
8033-HCU67B
8154-ECBMR
8157 - HCBPS
8157-RCY67D
8157-RCY97
8157-SCA21
8658-CCBJC
D160424NL-051
DB7899-FS05U
DB7922A-FT09M
ILI3722K5CA1
ILI3723K6CA1
LS0896BD5-CHLX
LS08S2HEASH1-C1LX
LS08S2SHEASH1-C4LX
LS08S2SHESH1-C4LX
LS08S6HT3A-C3LS
MT3214B-VC
MT3228-VH
MT3717AVE-7200UT
NT33941H-CO2Q6A
NT39329H-C0277A
NT39991H-C1297C
NT61237H-C6523A/A
NT61701H-C6015A
NT65060H-C0205A
RM76113FC-OCX
RM76180FC-086
S6C2A71-53
S6C2A72-52U
S6C2B41-55
S6C2B95-54U
S6C2T94A01-57U
SS8480-C5LV
DB7878-FS02U
LS08S6HT1-C3LS
NT39686H-C5118A
8651-ACBBF
CXD3846F-4
D160259NL-051 -001
DB7893-FT05M
DB7898-FL01M
LS08S2SSD1-C1LX
MC10SS838S-C2LS
MT3717AVC
RM91130FO-0BQ
NT39522BH-CO2H7C*RP*NT39522H-CO2H7B
NT39548H-C5801A
RM92165FJ-OCT
5064-ACBD9
8016-CB64
D160254NL-051
LS0303M1-C1LS
LS08S2SHEASH1-C6LX
LS08S6HH3-C2LX
MT3202-VB
NT39607H-C0F0132
NT39892H-C1219B
NT39935H-C5210B
NT39986H-C5261A
RM92165FJ-OCT
RM92168FA-OC6
S6C2731-51
S6C2772-51C
S6C277U-53U
ST3151A04-2-XC-4 (PCB)
LS08S2SHESH1-C1LX
8658-ACBGP
www.kazmielecom.com
LH16DF01
LS0610BT1-C2LX
LS08S6HT3A-C4LS
MT3138VB
NT39938H-C3903A/B
NT3994H-C0F0904
S6C2B91-61
SS8310-C6LX
VHILH16DD06-1L
DB7897B-FL10M
8016-CCB93
8019-ACBBMB
8020-TCBLV
8031-DCBK0
8656-JC513
8697-ACY79
CXD3819F-2
D160252NL-053
D160418ANL-057-C1 108
D160994NL-055
DB7879A-FL06U
DB7890-FS01S
DB7894E-FL17X
LH165V05
LS0306M1-CALX
LS0607D1-C3LS
LS0609MEH2-C1TX
LS0609MEH3-C3LX
LS0610BT1-C2LX
LS0610D2-C1LS
LS0610D3-C2LX
LS0696AD1-C2LS
LS0812ESH1-C1LX
LS0852SHESH1-C3LX
LS0896CH1-C2LX
LS08S6HED1-C9LX
MT3128VB
MT3128VD
MT3136VB
MT3202A-VG
MT3804VG
MT3807-VC
MT3807VE
NT39389H-C0F0246D(NT39389H-C0F02460)
NT39530H-C5204A
NT39538H-C1298A
NT39567H-C5251B
NT39656H-C0774A
NT39695H-C1253A
NT39823H-C6501A
NT39986H-C5257A
NT61312H-C6518A/A
RM91130F0-OBO
RM91130FE-OAO
RM91130FF-OA1
RM91130FI-OAT
RM91130FJ-OAW
RM91139FB-087
RM91150FA-OAV
RM92151FA-701
RM92152FA-0BP
RM92160FD-OA6
RM92371FD-81A
RM92A31FD-90E
S6C1114-58
S6CG239-51
ST6671-S01
VHILS0313B1-5L
8033-HCY39
DB7501-FD03S
ILI5271M2AA1
LH163Z01
LS08S6HT3-C3LS
MT3807VB
NT39986H-C5248B
RM9216EFA-OG6
S6C2T91-53U
S6CG215-53
5018-CBAUB
5064-ACBE7
5114-ACS27B
5223-ACBPQ(GATE)
8002-CB46
8002-CB97
forum.kazmielecom.com
8016-CCB94C
8016-CCBAR
8016-CCBAX
8016-CCBC7
8016-CTB76B
8018-ACBA2
8018-ACBAK
8018-ACBB9
8019-ACBB4
8019-KCBGM
8020-ACBBBB
8020-GCBGS
8020-GCBGv
8020-GCBJS
8031-CCBJT
8031-CCBK9
8031-CCBLF
8031-DCBJU
8033-DCB02
8033-GCYOTE
8033-HCU67B
8101-TB31
8109-CB92
8109-CBBC
8110-CB69
8118-BCBAZ
8118-BCBCP
8118-BCBE3
8154-ACBJQ
8154-ECBM3
8157-CC505
8157-CCBP1
8157-CCYOHD
8157-KC521
8157-RC579
8157-RCY88
8159-ACB03
8159-CCBQ1
8159KCBR8
8606-CB77
8612-CB90
8656-CCBH1
8656-FCY50
8656-JCU68
8656-MCY61
8658-ACBH4
8697-BCYA7
AL7821-51B
AL7823-51A71
CXD3840F-3 (215C68UL)
CXD3841F-5
CXD3846F-6
D160038NL-053 901
D160131LNL-055
D160132ANL-064
D160132ANL-093
D160134DNL-052
D160239NL-053
D160252NL-051-001
D160254NL-052
D160254NL-053
D160256NL-053
D160409NL-053-005
D160416NL-051-001
D160417051-001
D160417NL-051-001
D160418ANL-054-C1(RM92165FC-OCC)
D160418ANL-057-C1
D160424NL-051
D160427NL-052
D16042NL-051003
D160994NL-051
D160998NL-054
D160998NL-054-C1
DB6894-FS06M(S6C2T94A01-61U)
DB689BB-FL10X
DB689E-FL04X
DB7841B-FT03M
DB7878-FL05U
DB7878-FS02U **RP** SS8480-C5LV
DB7878-FS07U
DB7893-FT01M **RP** MT3179AVA
DB7893-FT01M
DB7893-FT10M
DB7897B-FL10M
DB7897-FT04M
DB7897-FT05M
DB7899-FL020 **RP**LS08S6HEH1-C4LX
DB7899-FS05U
DB7922A-FT09M
EK775091604A
HM10G005M-C1L
HX5146-ACBJG
ILI3105K5CD1
ILI3105K5CD4 **RP** ILI3105K5CD2
ILI5381M2AB **RP** ILI5381M2AB2
ILI5381M2AB1
ILI5381m2ab2
LH163Y02
LH165V08
LH16AMJ1
LH16AML2
LH16AN03
LH16B601
LH16B6D3
LH16B904
LH16BD02
LH16D001
LH16D6B2
LS0303M1-C9LS
LS0306M1-C2LX
LS0306M1-C5LX
LS0306M1-C8LX
LS0306M1-CBLS
LS0604D1-C5LS
LS0607D2A-C1LX
LS0607D2A-C2LX
LS0607D2-C3LX
LS0607D2-CBLM
LS0608D1-CCLX
LS0608D1-CFLX
LS0608D3-C3LX
LS0608D3-CALX
LS0608H1-C6LX
LS0608H3-CALX
LS0608M2-C5TS
Kazmi Elecom
LS0608M2-C7TS
LS0608MEH3-C8LX
LS0609D2A-C3LX
LS0609D3-C3LS
LS0609H3-C7LX
LS0610H2-C8LM
LS0696AD1-C1LS
LS06S5D1-C2LX
LS0896BD3-CBLX
LS08S2HEASH1-C1LX *RP* LSO8S2SHEASH1-C1
LS08S2SHEASH1-C1LX
LS08S2SHEDD1-C4LX
LS08S2SHESH1-C3LX
LS08S2SHESH1-C6LX
LS08S6D1-C9LS
LS08S6HEASH2-C1LX
LS08S6HEH1-C3LX
LS08S6HH3-C9LX
LS08S6HM1-C2LX
LS08S6HT1-C2LX
LS08S6HT3-C3LS (MT3728VC)
LS08S6SHEASH2-C2LX
LSO856MT3A-C3LS
LSO8S2SHESH1-C1LX*RP*LS08S2SHEASH1-C1L
LSO8S6HEASH2-C2LX
ML9168DVVD-SW9616k
MT3166BVD
MT3166BVD-PH89
MT3166VC
MT3179A-VE
MT3179B-VE
MT3179BVF
MT3181VB
MT3196B-VE
MT3202VD
MT3213C-VA
MT3213C-VK
MT3714VN
MT3725VC
MT3728VC
MT3805VB
MT3807VC
NT39386H-CO265A(D160962NL-051)
NT39389H-C0F0246D
NT39504H-C02E8C
NT39528H-C3921A
NT39530H-C5203A
NT39541H-C02L3A
NT39565H-C5263A
NT39567H-C5286A
NT39573H-C6007A
NT3957H-C5251A**RP**NT39567H-C5251A
NT39656H-C0779A
NT39686H-C5118A
NT39759H-C12E3A
NT39810H-C5225A
NT39833H-C6511B
NT39833H-C6511B*RP*NT39833H-C6S11A
NT39892H-C12E7A
NT39892H-C12H5C
NT39921H-C02B7H
NT39931H-C02F7A
NT39931H-C02F7A**RP**D160994NL-054
NT39935H-C5216B
NT39941DH-C02S8A
NT39941DH-CO2R8A
NT39941H-C0217B
NT39980H-C5256A*RP*8159-CCBQ1
NT39980H-C5262A
NT39980H-C5271B
NT39981H-C02J1C
NT39981H-C02J1C**RP**RM92160FE-OAD
NT39985H-C02M4A
NT39985H-C02M9A
NT39985H-C02R9A
NT39986H-C5255A
NT39986H-C5265A
NT39986H-C5284A
NT39986H-C5285A
NT39988H-C02R5A
NT39988H-C02R5A*RP*NT3998H-C02P2A
NT39992H-C1279A
NT39992H-C1279B*RP*NT39992H-C1279C
NT39992H-C12D4A
Kazmi Elecom
NT61203H C5604A
NT61302H-C5290A
NT61610H-C0792A
NT61807H-C52A1A
NT65001CH-C02P3C
RM76153FL-0C1
RM76180FC-86
RM76180FD-091
RM76190FB-0AZ
RM76313FA-80P
RM76321FA-80Q
RM76350FA-902
RM76360FA-808
RM76370FA-80A
RM76370FC-80K
RM91130FL-0B4
RM91340FA-901
RM92122FA-058 = NT39921H-C02B7H
RM92150FE-0A9
RM92160FF-OAE
RM92161FA-OAM
RM92161FD-OAS
RM92165FC-OCC
RM92165FC-OCC( NT39985H-C02P1A)
RM92165FF-OC8
RM92165FK-0CU
RM92166FA-OCD
RM9216AFB-0DB
RM9216DFF-OFA
RM9216FE-OBO
RM92170FC-OBT
RM92311FB-803
RM92313FC-80R
RM92320FB-80N
RM92370FA-809
RM92370FB-801
RM927A1FD-612
RM92A31FA-908
S6C2710-55
S6C2741-81
S6C2772-51
S6C2772-52
www.kazmielecom.com
S6C2774-82B
S6C277C-52U
S6C2792-52
S6C27A9-51
S6C27A9-58
S6C2B41-52
S6C2B71-52U
S6C2B91-59
S6C2B91-60
S6C2B91-63
S6C2B94-62
S6C2B95-51U
S6C2B96-53
S6C2LD3-52
S6C2T92-51U
S6C2T94A01-57U
S6C2T94A01-64U
S6C2T96-60U
S6C2T98-30U
S6CG242-51U
S6CG251-51U
S6CG331-53
S6CT92J-55u
SS839HF-C6LS
SSD3256UR4
SSD3256UR4
SSD3258UR1
SSD3273U2R4
T460HVD01.0 XL
VHILS0327B1-6L
VHILS0327B6-2L
VHIT6LH6CAM.5KS

FOR COF DATASHEET VISIT HERE:

https://www.kazmielecom.com/2020/03/21/t...nload.html